Chinese  
   
孔雀石绿ELISA快速检测试剂盒(检水产品/水样,灵敏度0.05ppb,两步法)

                       检测试剂盒12.jpg

孔雀石绿酶联免疫快速检测试剂盒(检水产品/水样,灵敏度0.05ppb,两步法)

 

一、原理

本试剂盒采用间接竞争ELISA方法,在微孔条上预包被偶联抗原,样本中的残留物孔雀石绿将和微孔条上预包被的偶联抗原竞争抗孔雀石绿抗体,加入酶标记物后,用TMB底物显色,样本吸光值与其所含残留物孔雀石绿的含量成负相关,与标准曲线比较即可得出相应残留物孔雀石绿的含量。

 

二、试剂盒特性

试剂盒规格 :    96孔/盒;

试剂盒灵敏度:   0.05ppb;

曲线范围:       0.05~4.05ppb;

孵育温度:       25℃;

孵育时间:       30min30min15min;

试剂盒贮存条件:  2~8℃;

u   样本检测限

       水样      ·································  0.1ppb

       水产品    ·································  0.5ppb   

 

u  交叉反应率

      显性孔雀石绿  ··································    100%

      隐性孔雀石绿  ··································    0。1%

      结        ··································    95%

      隐性结晶紫    ··································    0.1%

 

u  样本回收率

       水样、水产品  ································    80%-110%

 

u  精密度

        板内、板间变异系数≤12%